Grundfakta om klimatet

Att klimatet på vår jord förändras är ett direkt resultat av växthuseffekten. Begreppet växthuseffekt har blivit ett uttryck för hur vi människor påverkar klimatet genom vårt sätt att leva. Men faktum är att växthuseffekten i grunden är en naturlig process. Det människan nu gör i allt större utsträckning är att påskynda den.
Våra utsläpp av växthusgaser som koldioxid, lustgas och metangas gör att temperaturen på jorden stiger. Alla dessa tre gaser är på ett eller annat sätt kopplade till produktionen av livsmedel. Globalt sett bidrar boskapsskötseln till hela 18 % av den totala växthuseffekten.

I det långa loppet påverkar klimatförändringar våra möjligheter till att odla vår jord och leva på vårt klot. Och alla påverkar vi klimatet i våra dagliga val, även när det handlar om val av livsmedel.

Koldioxid (CO2)
Det är framför allt vår förbränning av fossila bränslen från industrier och transporter som ökar mängden koldioxid i atmosfären. När det handlar om köttproduktion ligger traktorkörning och produktionen av mineralgödsel bakom de största utsläppen av koldioxid. Avskogning som sker av olika orsaker i världen är också en betydande källa till koldioxidutsläpp.

Lustgas (N2O)
Gödseln som används på våra åkermarker innehåller kväve, som bland annat omvandlas till lustgas – en växthusgas som är nästan 300 gånger skadligare än koldioxid. Hur mycket lustgas som bildas beror på den mängd kväve som omsätts i marken.  Det betyder att ju mer vi gödslar, desto mer lustgas bildas, vilket bidrar till växthuseffekten. En stor del av lustgasen bildas även vid industritillverkningen av mineralgödsel. Men även stallgödsel bidrar till utsläpp av lustgas.

Metangas (CH4)
Metangas är ca 25 % skadligare än koldioxid. Utsläpp av metangas kommer till största delen från våra jordbruk. Metangas produceras när fodret bryts ner i djurens mager (främst idisslare).

I det långa loppet påverkar klimatförändringar möjligheterna till att odla och leva på vår jord. Och vi alla påverkar klimatet i våra dagliga val, även när det handlar om val av livsmedel.