Svensk Fågels arbete för klimatet

Vi är bra – och vi vill bli bättre

Svensk Fågel arbetar hela tiden för att bli bättre  och ytterligare minska påverkan på klimatet. Och det ger tydliga resultat. Följande åtgärder genomförs för att bonden och företagen ska bli klimatsmartare:

Halm- och flispanna

Idag använder de flesta svenska kycklingbönder halm- eller flispanna för att värma upp sina kycklingstallar. Det gör att mindre koldioxid släpps ut i vår atmosfär jämfört med om stallarna värms upp med olja. Svensk Fågel arbetar aktivt för att alla bönder ska investera i egna halm- och flispannor.

Resurssmartare

Den kanske största klimatboven är när resurser inte används, eller används på ett ineffektivt sätt. Svensk Fågel har sedan 2009 ett nytt uppföljningsprogram för kläckerier, uppfödning och slakterier. Syftet med programmet är att göra kycklinguppfödningen så resurssmart som möjligt och därmed minimera spillet av exempelvis foder.

Kontroll av gödselmängd

Svensk Fågels uppfödare tar prover på gödseln så att kväve- och fosfortillförseln till våra åkermarker optimeras. Annat organiskt material från slakterier kan till exempel  användas till biogasproduktion.

Bättre foder

En bra fodersammansättning samt att kycklingarna är mycket effektiva foderomvandlare innebär att det går åt mindre kväve i uppfödningen. Huvudsakligen äter den svenska kycklingen spannmål från våra svenska gårdar. Men kycklingar behöver också protein som idag till största delen kommer från sojabönor odlade i Sydamerika. Odlingen av sojabönor kan ha en indirekt klimatpåverkan. Detta beror främst på att odlingen av grödorna gör att boskapsuppfödning kan flyttas till regnskogen där skogen då huggs ner. Men också på att avverkad regnskogsmark används för sojaodling. Detta innebär både minskad biologisk mångfald och ökat koldioxid då de avverkade träden inte längre kan fånga upp koldioxid genom fotosyntesen.

Detta är ett problem för alla djurslag som idag får soja i fodret och även för de rent vegetariska sojaprodukterna. Men frågan är oerhört komplex och det finns idag inte någon standardiserad vetenskaplig metodik för att  räkna på de enskilda livsmedlens indirekta påverkan på klimatet.

Svensk Fågel följer utvecklingen noga och arbetar ständigt tillsammans med Sveriges kycklingbönder och foderföretag för att förbättra fodersammansättningen. Exempelvis skulle det vara positivt att kunna använda närproducerade balj- och oljeväxter istället för soja. Men idag finns det inte tillräckliga mängder för att uppfylla behovet. Vidare behövs det ekonomiska styrmedel för att främja odling av alternativa proteingrödor vilket måste regleras politiskt och inom EU.

Energikartläggning

Genom att kartlägga sin egen energianvändning på gården och de anläggningar man arbetar med kan stora energivinster göras. Det kan handla om enkla åtgärder som att byta till energisnåla lampor och miljömärkt el till att bygga klimatsmartare hus och stallar.

Klimateffektiv ventilation

Kycklingbönder utbildas för att minska energianvändning för djurstallarnas ventilation. Flera saker kan göras för att åstadkomma detta. Exempelvis genom att kontinuerligt underhålla och rengöra ventilationssystemet, kontrollera att allt fungerar och är rätt inställt samt att reglera ventilation efter behov.

Transporter

Sparsam traktorkörning minskar såväl energiförbrukningen och växthusgasutsläppen som dieselkostnaden. Enkla åtgärder som kan genomföras är att välja bästa växel för arbetsuppgiften, minimera tomgångskörning och att välja alternativa drivmedel. Även vanliga transporter mellan kycklinggården och slakteri kan effektiviseras genom bättre logistik.