Vad gör kycklingen klimatsmart?

Små mängder växthusgaser

Klimatet tjänar faktiskt på att kycklingen bara har en mage. Det gör att kycklingen släpper ut ytterst små mängder metan. Den metan som släpps ut i samband med kycklinguppfödning bildas främst vid gödselhanteringen. Av de vanligaste köttslagen genererar kyckling minst utsläpp och den svenska kycklingbranschen har dessutom, genom flera långsiktiga åtgärder, exempelvis investering i flis- och halmpanna, god djurhälsa och djuromsorg samt effektiv foderkvot, lyckats minska sina utsläpp av växthusgaser per kilo kött.

Små mängder foder – korta transporter

Kycklingen är mycket bra på att utnyttja fodret och behöver därför äta relativt lite. Av ca 1,75 kg foder blir det 1 kg kyckling. Det innebär att litet går till spillo och att det inte bildas några stora mängder gödsel, som bidrar till övergödning och växthuseffekten. Svenska kycklingar äter också till största delen svenskt spannmål, och ofta från den egna  gården. Det innebär korta och få transporter.

Kycklingen behöver också protein för att växa och må bra. Detta protein kommer till viss del från importerad soja. Svensk Fågel skull vilja byta ut sojan mot exempelvis balj- och oljeväxter som kan odlas i Sverige. Inom EU gynnas inte odling av balj- och oljeväxter idag, vilket gör att den svenska och europiska produktionen fortfarande är mycket låg.

Låg och smart användning av resurser

Kycklingens foder kräver små odlingsarealer och den totala energianvädningen är låg och effektiv. Den största energiförbrukningen står själva uppfödningen av kycklingen för, i första hand handlar det om uppvärmning av stallarna.

 Eget kretslopp

För tjugo år sedan stod olja för ca 80 % av den totala energiförbrukningen på svenska kycklinggårdar. Idag är större delen av den använda energin förnyelsebar. Detta beror på att nästan nio av tio kycklingbönder inom Svensk Fågel idag har ett eget kretslopp på den egna gården, värmer upp stallar och många gånger även bostadshusen på gården. Något som kraftigt minskat behovet av fossila bränslen som olja.