Guldfågelns kvalitetspolicy

Guldfågeln ska förse konsumenterna med välsmakande produkter & idéer baserade på svensk kyckling, som förenklar måltiderna. Produkterna skall uppfylla hygien och kvalitetskrav ställda genom lag, förordning eller myndighetsföreskrift och uppfylla kundernas krav på kvalitet och säkerhet.

  • Guldfågelns kvalitetsledningssystem skall vara väl förankrat hos ledningen och skall omfatta samtliga processer i företaget.
  • Företagets ledning skall visa sitt engagemang för kvalitetsledningssystemet genom regelbundna granskningar och ständigt förbättringsarbete.
  • Samtliga tillverkningsprocesser skall bedömas i en riskanalys och hälsorisker som kan uppkomma skall identifieras.
  • De identifierade hälsoriskerna skall värderas och de kritiska punkterna skall kontrolleras genom effektiv övervakning och styrning enligt principerna för HACCP.
  • Förbättringar och åtgärder rörande produktsäkerhet och kvalitet skall mätas och följas upp.
  • Varje anställd ska vara medveten om den egna aktivitetens betydelse för produktens kvalitet och säkerhet och skall engageras i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
  • Gällande lagar och förordningar skall efterföljas i ett väl fungerande egenkontrollprogram.