KYCKLINGARNAS LIV

Många undrar hur kycklingarna har det under sin uppväxt. De har det bra i stora luftiga stallar där de kan sprätta fritt på en bädd kutterspån. Hållbarhet handlar också om etiska värderingar och om att visa respekt för naturens spelregler.

Under kycklingarnas uppväxt sätts deras välmående i främsta rummet i hela vår värdekedja. Om kycklingarna har det bra kan vi producera högkvalitativa och säkra produkter med gott samvete. Hela värdekedjan omfattas sedan länge av Svensk Fågels djuromsorgsprogram men vi vill göra mer än så ur ett hållbarhetsperspektiv. Vill du läsa mer om Svensk Fågels omfattande program som är basen i vårt eget omsorgsprogram kan du klicka på den här länken www.svenskfagel.se/program/

Någon måste kolla så det blir rätt

Vi var tidiga med att införa egna revisioner för hur djuromsorgen fungerar på gårdarna. Redan 2013 började vi genomföra djuromsorgs-revisioner för att säkerställa att vi levde upp till Svensk Fågels djuromsorgsprogram. De första revisionerna genomfördes hos vårt syster-företags Ingelsta Kalkons kalkonuppfödare. Modellen för revisioner har därefter utvecklats och vi har implementerat Guldfågelns egenutvecklade djuromsorgsprogram hos berörda aktörer i hela värdekedjan. Vi har tillsatt omfattande resurser för att kunna genomföra revisioner hos samtliga aktörer i värdekedjan. Syftet är att uppnå en djuromsorg i världsklass – i linje med det som Guldfågeln står för.

160 punkter ska följas upp

Revisionsprogrammet innehåller för närvarande 160 uppföljningspunkter – från insättning av nya kycklingar, uppfödning, plockning och lastning i stallarna, transport till slakteriet, kontroll av slakten men också den yttre miljön. Vi utvecklar programmet kontinuerligt och det omfattar även arbetsmiljö- och klimataspekter för en hållbarare djurvälfärd. Förutom våra egna revisioner är det viktigt att vi själva blir kontrollerade av tredje part, i det här fallet av Svensk Fågels representanter.

Uppföljning görs

Revisionsbesöken planeras utifrån en årsmatris och täcker in samtliga aktörer i värdekedjan. Uppfödarnas stallar och avdelningar följs upp tillsammans med hur de olika kycklingflockarna har det vid insättning, uppfödning och utlastning. Revisionsbesöken aviseras med kort framförhållning och genomförs med hjälp av kravlistor i revisionsunderlaget. Alla intryck från besöket noteras i en besöksrapport och finns det avvikelser gentemot kraven upprättas en avvikelserapport. Eventuella avvikelser ska åtgärdas och när denna korrigering ska vara klar tidsbestäms och följs upp vid ett uppföljande besök.

Vi gör uppföljningar i hela kedjan från kläckning till leverans i din butik.

Det är så det måste vara. För att kycklingarna ska ha det bra krävs kunskap för att förstå deras behov och beteende. Alla våra aktörer som hanterar levande kycklingar genomgår årliga utbildningar kring djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelsäkerhet, dels i Svensk Fågels regi dels via interna utbildningar. För att ständigt förbättra djurhälsostatusen arbetar Guldfågelns rådgivande veterinär med uppföljning av kvalitetsdata för att identifiera, lösa och förebygga eventuella problem. Djuromsorg är ett högt prioriterat område inom hela Guldfågelns verksamhet och är en stående punkt på dagordningen under olika möten och forum, bl a för att kunna följa upp revisionsresultat och djurhälsostatus.