(kli)mat

Vaddå (kli)mat? Jo, för att så tycker vi man kan tänka när det gäller vår helsvenska kyckling, god och nyttig mat som är bra för klimatet.
Att det är bättre för klimatet att äta kyckling jämfört med rött kött har du säkert koll på. Men det finns så mycket mer vi kan göra för att minska vår påverkan på klimatet. Och det gör vi också – inte minst när det gäller hållbar produktion och kretsloppstänk, energiförbrukning, transporter, förpackningar, matsvinn med mera.

Kyckling är jämfört med andra köttslag bäst på att tillgodogöra sig foder. Det innebär att kyckling orsakar låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämfört med annat kött – och det är ju bra för klimatet. Men det finns så mycket mer vi kan göra för att minska vår påverkan på klimatet.

Energiförbrukning

På Guldfågelns anläggningar strävar vi efter en helt fossilfri produktion 2023. Vi har redan ett grönt avtal med vår energileverantör, all vår el kommer från vattenkraft. Vi klimatkompenserar sedan 2012 och vi har värmeåtervinning från våra kylgeneratorer sedan 2007. Vi byter kontinuerligt till LED-belysning i våra produktionsanläggningar. Senast 2023 ska vi ha ersatt all eldningsolja och all gasol med pellets eller annat biobränsle. Vi bedriver en kontinuerlig energikartläggning för att kunna effektivisera vår energianvändning. På många av våra uppfödares kycklinggårdar finns dessutom ett eget kretsloppstänk, där man odlar eget vete och strömaterial till golven i stallarna och har egen halm eller flis för uppvärmning och egen el genom solceller. En tredjedel av våra uppfödare har satsat på solceller för elproduktion och liknande anläggningar planeras på ytterligare gårdar. Hälften av gårdarna har dessutom värmeväxlare för värmeåtervinning och fler är på gång.

En ständigt pågående process

79 % av Guldfågelns energiförsörjning kommer redan från fossilfria källor (grön el och pellets). Det är främst förbränning av gasol i anläggningarnas värmepannor som fortfarande står för den fossila delen. Vårt mål är att senast år 2023 bara använda fossilfri energi i produktionen. Det gör vi genom att ersätta gasolen och eldningsoljan med fossilfria alternativ. En pelletspanna minskar CO2-utsläppen och kan samtidigt vara ett kostnadseffektivt alternativ. På en del anläggningar kan bio-olja vara ett bra alternativ (bio-olja är förnybar olja som framställs ur råvaror och restprodukter från växtriket). En del av de biprodukter som uppkommer vid våra anläggningar används också för framställning av biogas. Biogasen kan sedan ersätta fossila bränslen och på så sätt hjälpa till att minska vår klimatpåverkan.

Effektiv vattenanvändning

Vi ser ständigt över vår vattenförbrukning och hur den kan effektiviseras. Vi har installerat många mätpunkter i våra anläggningar för att kunna utvärdera de olika delflödena och ta fram åtgärdsplaner för att ytterligare effektivisera vattenförbrukningen. Vårt mål är att minska vattenförbrukningen mätt i m3 per ton producerad produkt med 10% senast år 2023. I Mörbylånga där vi har vår största anläggning har kommunen byggt ett nytt vattenverk där havsvatten avsaltas och renas till dricksvatten. Även Guldfågelns processvatten tas omhand och renas i denna anläggning för att åter kunna användas som dricksvatten. I vår anläggning i Falkenberg har vi ersatt vattenkylning med luftkylning vilket kraftigt har minskat vattenförbrukningen.

Transporter

Vi har ställt krav på våra transportörer att våra inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2025. Vi skall även verka för en övergång till fossilfria bränslen i våra anläggningsmaskiner, servicebilar och tjänstebilar.

Förpackningar

Det är främst plastfilmer som består av skikt av olika plaster som inte kan återvinnas idag. Svarta plastförpackningar är svåra att sortera ut på sorteringsstationerna p.g.a. tekniska begränsningar. Vårt mål är att uppnå 100 % materialåtervinningsbara förpackningar senast år 2025. Det gör vi bl a genom att byta ut svarta förpackningsmaterial och har i dagsläget snart ersatt alla svarta tråg med transparenta. Vi samarbetar kontinuerligt med våra olika leverantörer för att få fram funktionella monoplaster som kan fungera som förpackningsmaterial i vår produktion. Vi har också kunnat minska mellanrummen mellan de tomma trågen när de staplas ovanpå varandra för transport till våra anläggningar. Det ger färre transporter med tråg och vårt mål är att minska dessa transporter med minst 20%. Vi arbetar hela tiden med att hitta sätt att minska den totala plastförbrukningen. Exempelvis använder vi tunnare plaster där det är möjligt och minimerar plastspillet vid paketeringen. Vi har dessutom skrivit under det så kallade Plastinitiativet som lanserats av branschorganisationen för dagligvaruhandeln – DLF

Matsvinnet

Vi ska halvera vårt matsvinn till 2023 och optimera vår produktionsutrustning så att vi får en effektivare produktion med mindre svinn. De åtgärder och insatser vi gör ligger inom ramen för Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest. Målet är att minska spillet i vår produktion med 50% senast 2023. Det är viktigt att i första hand fokusera på vad som händer tidigt i produktionsledet. Vi har en pågående process för att kartlägga och mäta var matsvinnet uppstår och alla avvikelser ska rapporteras och följas upp. Vi har installerat galler och nät för att fånga upp spill i produktionen och optimerar vår produktionsutrustning för att kunna minimera matsvinnet. Förutom de rent produktionsmässiga effektiviseringarna tar vi tillvara de biprodukter som uppstår och som delvis kan användas till bland annat djurfoder, biogasframställning eller gödningsmedel. Ett ytterligare exempel på ökad hållbarhet är att vi utvecklar nya produkter baserade på avelshöns för att bättre ta hand om allt som går att ta tillvara. Se hemsidan Höns – med hållbarhet i fokus När du handlar din Guldfågelkyckling är det också bra att veta att alla våra produkter är fria från palmolja som vi ersatt med svensk rapsolja.