(kli)mat

Vaddå (kli)mat? Jo, för att så tycker vi man kan tänka när det gäller vår helsvenska kyckling, god och nyttig mat som är bra för klimatet.
Att det är bättre för klimatet att äta kyckling jämfört med rött kött har du säkert koll på. Men det finns så mycket mer vi kan göra för att minska vår påverkan på klimatet. Och det gör vi också – inte minst när det gäller hållbar produktion och kretsloppstänk, energiförbrukning, transporter, förpackningar, matsvinn med mera.

Kyckling är jämfört med andra köttslag bäst på att tillgodogöra sig foder. Det innebär att kyckling orsakar låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämfört med annat kött – och det är ju bra för klimatet. Men det finns så mycket mer vi kan göra för att minska vår påverkan på klimatet.

Energiförbrukning

På Guldfågelns anläggningar strävar vi efter en helt fossilfri produktion 2023. Vi har redan ett grönt avtal med vår energileverantör, all vår el kommer från vattenkraft. Senast 2023 ska vi ha ersatt all eldningsolja och all gasol med pellets eller annat biobränsle. Vi bedriver en kontinuerlig energikartläggning för att kunna effektivisera vår användning av energi. Bland annat så återvinner vi värmen från våra kylgeneratorer.

På många av våra uppfödares kycklinggårdar finns dessutom ett eget kretsloppstänk, där man odlar eget vete till foder och strömaterial till golven i stallarna och har egen halm eller flis för uppvärmning. En tredjedel *av våra uppfödare har satsat på solceller för elproduktion och liknande anläggningar planeras på ytterligare gårdar. Hälften av gårdarna har dessutom värmeväxlare för värmeåtervinning och fler är på gång.

*Källa: Hallbarhetsenkater_okt_2021 Slutligt.docx (svenskfagel.se)

En ständigt pågående process

Cirka 80% av Guldfågelns energiförsörjning kommer idag från fossilfria källor Det är främst förbränning av gasol i anläggningarnas värmepannor som fortfarande står för den fossila delen. Vårt mål är att senast år 2023 bara använda fossilfri energi i produktionen. Det gör vi genom att ersätta gasolen och eldningsoljan med fossilfria alternativ. En pelletspanna minskar CO2-utsläppen och kan samtidigt vara ett kostnadseffektivt alternativ.

En del av de biprodukter som uppkommer vid våra anläggningar används också för framställning av biogas. Biogasen kan sedan ersätta fossila bränslen och på så sätt hjälpa till att minska vår klimatpåverkan.

Effektiv vattenanvändning

Vi ser ständigt över vår vattenförbrukning och hur den kan effektiviseras. Vi installerade under 2019 flertalet vattenmätare i våra anläggningar för att kunna utvärdera och effektivisera vår vattenförbrukning. Vårt mål är att minska vattenförbrukningen med 10% senast år 2023 mätt i m3 per ton producerad produkt.

I Mörbylånga där vi har vår största anläggning har kommunen byggt ett nytt vattenverk där havsvatten avsaltas och renas till dricksvatten. Även Guldfågelns processvatten tas omhand och renas i denna anläggning för att åter kunna användas som dricksvatten. I vår anläggning i Falkenberg har vi ersatt vattenkylning med luftkylning vilket kraftigt har minskat vattenförbrukningen.

Transporter

Guldfågeln har skrivit under Transportinitiativet 2025 som lanserats av branschorganisationen för dagligvaruhandeln – DLF. För att uppfylla initiativet har vi ställt krav på våra transportörer att våra inrikestransporter ska vara fossilfria senast år 2025. Vi skall även verka för en övergång till fossilfria bränslen i våra anläggningsmaskiner, servicebilar och tjänstebilar.

Förpackningar

Vi har även skrivit under Plastinitiativet 2025, som lanserats av DLF. Vårt mål är att uppnå 100 % materialåtervinningsbara förpackningar senast år 2025.

Det gör vi bl a genom att byta ut svarta förpackningsmaterial mot transparenta som är lättare att sortera och återvinna. Vi samarbetar med våra leverantörer för att få fram funktionella monoplaster till våra förpackningar. Detta för att hela förpackningen ska kunna materialåtervinnas.

Vi har också kunnat minska mellanrummen mellan de tomma trågen när de staplas ovanpå varandra. Det medför färre transporter till våra anläggningar. Vi arbetar hela tiden med att hitta sätt att minska den totala plastförbrukningen. Exempelvis använder vi tunnare plaster där det är möjligt och minimerar plastspillet vid paketeringen.

Matsvinnet

Guldfågeln arbetar ständigt med att minska matsvinnet som uppstår. De åtgärder och insatser vi gör ligger inom ramen för Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest.
Vi har en pågående process för att kartlägga och mäta var matsvinnet uppstår. Vi har installerat galler och nät för att fånga upp spill i produktionen och optimerar vår produktionsutrustning för att få en effektivare produktion med mindre svinn.

Vi tar tillvara på de biprodukter som uppstår och använder det till bland annat djurfoder, biogasframställning eller gödningsmedel. Ett ytterligare exempel på ökad hållbarhet är att vi utvecklar nya produkter baserade på avelshöns för att bättre ta hand om allt som går att ta tillvara.