(kli)mat

Vaddå (kli)mat? Jo, för att så tycker vi man kan tänka när det gäller vår helsvenska kyckling, god och nyttig mat som är bra för klimatet.
Att det är bättre för klimatet att äta kyckling jämfört med rött kött har du säkert koll på. Men det finns så mycket mer vi kan göra för att minska vår påverkan på klimatet. Och det gör vi också – inte minst när det gäller hållbar produktion och kretsloppstänk, energiförbrukning, transporter, förpackningar, matsvinn med mera.

Kyckling är jämfört med andra köttslag bäst på att tillgodogöra sig foder. Det innebär att kyckling orsakar låga utsläpp av växthusgaser per kg kött i jämfört med annat kött – och det är ju bra för klimatet. Men det finns så mycket mer vi kan göra för att minska vår påverkan på klimatet.

Energiförbrukning

I slutet av 2023 så installerades vår pelletspanna på anläggningen i Mörbylånga. Då vår strävan har varit en fossilfri produktion 2023 var det en efterlängtad investering då den ersätter användningen av eldningsolja och gasol. Vi har redan ett grönt avtal med vår energileverantör, all vår el kommer från vattenkraft. Vi bedriver kontinuerliga energikartläggningar för att kunna effektivisera vår användning av energi. Bland annat så återvinner vi värmen från våra kylgeneratorer. På våra övriga anläggningar inom Blentagruppen har vi sedan tidigare bytt ut fossila bränslen mot pellets med god effekt. Nu återstår det att mäta utfallet av installationerna, och om vi uppnår 100% fossilfritt under 2024.

På många av våra uppfödares kycklinggårdar finns dessutom ett eget kretsloppstänk, där man odlar eget vete till foder och strömaterial till golven i stallarna och har egen halm eller flis för uppvärmning. En tredjedel *av våra uppfödare har satsat på solceller för elproduktion och liknande anläggningar planeras på ytterligare gårdar. Hälften av gårdarna har dessutom värmeväxlare för värmeåtervinning och fler är på gång.

Effektiv användning av vatten

Under 2019 installerades flertalet vattenmätare i våra anläggningar i syfte att vi skulle effektivisera vår vattenanvändning. Vårt mål var att minska vår vattenförbrukning med 10% senast 2023 mätt i m3 per ton producerad produkt.

I vårt arbete med att vara aktsamma med vårt vatten och effektivisera vattenanvändningen så har det lett till en minskning med drygt 13% på anläggningen i Mörbylånga och i hela koncernen har vi minskat med knappt 9% vid utgången av år 2023.

Transporter

Guldfågeln har skrivit under Transportinitiativet 2025 som lanserats av branschorganisationen för dagligvaruhandeln – DLF. Det innebär att våra inrikestransporter, både köpta och våra egna fordon, ska vara fossilfria senast utgången av 2025.

Genom planering av våra transporter och i samarbete med våra transportörer går vi mot fossilfria transporter. Internt har vi tagit fram en ny bilpolicy, där vi stegvis byter ut vår bilpark, vilket hjälper oss i övergången mot fossilfria bränslen.

Förpackningar

Förpackningar och förpackningsmaterial är en viktig del av våra kycklingprodukter, både färska, frysta och färdiglagade. Vi ser att vi kan påverka materialval och förpackningsstorlekar vilken i slutänden ger stor påverkan på våra utsläpp.

Vi har skrivit under Plastinitiativet 2025 som lanserats av branschorganisationen för dagligvaruhandeln – DLF. Vårt mål är att uppnå 100% materialåtervinningsbara förpackningar senast vid utgången av år 2025.  Idag ligger den siffran på 86% (2023) så vi har goda möjligheter att uppnå vårt mål.

Matsvinnet

Att arbeta med matsvinn i hela värdekedjan är viktigt. För oss på Guldfågeln innebär det att vi, inom ramen för Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest, tittar på hur vi kan påverkar och genomföra åtgärder för att halvera matsvinnet till 2030 i vår egen produktion men även i tidigare led.

Under åren har vi gjort flertalet åtgärder bland annat installerat galler och nät för att fånga upp spill, optimerat vår produktionsutrustning och även tagit fram ett gemensamt sätt att mäta matsvinn inom koncernen. Vi arbetar kontinuerligt med att ta tillvara på de biprodukter som uppstår och idag används delar av detta till djurfoder och biogasframställning. Ett ytterligare exempel är att vi tar tillvara våra föräldradjur, hönorna, och utvecklar nya produkter för våra konsumenter.