guldfågelns

Integritetspolicy

Guldfågeln AB på denna sida benämnt Guldfågeln eller vi, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som Guldfågeln erbjuder på dessa webbsidor, våra plattformar i sociala medier och vår kundservice, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Guldfågeln används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Guldfågeln sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Guldfågelns digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras på en digital kanal har den företräde framför denna integritetspolicy.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Guldfågelns digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Guldfågeln erbjuder via Guldfågelns digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Guldfågelns digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten.

 

Ändring av denna integritetspolicy

Guldfågeln kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Guldfågelns webbsidor.

Senast uppdaterad: 2018-05-23

 

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t. ex. namn och kontaktuppgifter, foton och IP-adresser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom:

 • insamling
 • registrering
 • organisering
 • strukturering
 • lagring
 • bearbetning
 • ändring
 • framtagning
 • läsning
 • användning
 • utlämning genom överföring
 • spridning
 • tillhandahållande på annat sätt
 • justering
 • sammanförande
 • begränsning
 • radering
 • förstöring

 

 

Guldfågelns behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler, kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, mejladress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Guldfågelns tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Guldfågeln komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Guldfågelns digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Guldfågeln och andra via Guldfågelns plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Guldfågelns webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Guldfågeln anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Guldfågeln komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Guldfågeln har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Guldfågeln placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i Guldfågelns cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Guldfågelns rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Guldfågeln eller deras respektive personuppgiftsbiträden för följande ändamål.

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, mejl formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 4. För marknadsföringsändamål, exempelvis för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Guldfågeln och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
 6. För att behandla din betalning eller förhindra och upptäcka bedrägerier.
 7. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Guldfågeln behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Guldfågeln skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Guldfågeln värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Guldfågeln kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Guldfågelns räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Guldfågelns samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Guldfågelns räkning undertecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med Guldfågeln för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Guldfågeln kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Guldfågeln kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Användning av information från din mobila enhet

Guldfågeln tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Guldfågeln får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om din plats. Guldfågeln samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Guldfågeln behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Guldfågelns digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till:

 • personuppgifter som behandlas om dig
 • att få felaktiga personuppgifter rättade
 • Guldfågeln ska sluta behandla
 • radera dina personuppgifter
 • att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
 • att utöva din rätt till dataportabilitet
 • samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna

Vänligen kontakta i sådant fall Guldfågeln enligt stycket Kontaktuppgifter nedan.
Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Guldfågelns Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och Guldfågeln samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Guldfågeln ber vi dig att kontakta oss enligt stycket Kontaktuppgifter nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Guldfågeln AB som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Om du har frågor rörande hur Guldfågeln behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga är du välkommen att kontakta Guldfågeln via mejl eller post genom kontaktuppgifterna på respektive digital kanal.

 

 

Så använder vi cookies på www.guldfageln.se

Vad är cookies?
Den här webbplatsen använder/innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Svensk lag (LEK 2003:389) kräver att vi informerar och får ditt samtycke att cookies används på vår webbplats samt syftet med dessa.

Cookies lagras för att webbplatser, dels ska kunna ge en viss information om besökarna till innehavaren av webbplatsen, dels för att kunna förbättra besökarnas användarupplevelse av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen är så kallade varaktiga cookies och de sparar en fil på din dator tills varaktighetstiden gått ut, men försvinner direkt om du väljer att rensa bort cookies från din webbläsare. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en webbplats, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur används cookies på guldfageln.se

www.guldfageln.se.se använder cookies nedan för att se vad besökarna gör på webbplatsen, för att samla besöksstatistik, för att förbättra besökarnas användarupplevelse av webbplatsen och för att styra annonser. Det kan även förekomma tredjepartscookies från t.ex. Facebook på denna webbplats.

Så förhindrar du att cookies lagras 

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion.

Kontakta gärna oss på info@guldfageln.se om du vill ha ytterligare information om hur vi hanterar cookies.