Guldfågeln miljöpolicy

Guldfågeln ska förse konsumenterna med välsmakande produkter & idéer baserade på svensk kyckling, som förenklar måltiderna. Detta ska ske med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat.

  • Vi ska utveckla, tillverka och sälja produkter som är säkra för våra anställda, konsumenterna och miljön.
  • Vi ska ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan vid val av råvaror, emballage, tillverkningsteknik och distributionssätt genom att prioritera återvinning och låg energianvändning.
  • Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetande hos samtliga medarbetare genom utbildning och information samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.
  • Vi ska aktivt samarbeta med myndigheter, branschorganisationer, kunder och leverantörer för att söka nya och bättre lösningar för att minska negativ inverkan på miljön.
  • Vi ska förebygga föroreningar samt stegvis minska energi-användning, avfallsmängd och utsläpp av miljö- och klimatpåverkande ämnen i relation till producerad volym genom en ständig förbättring av vårt miljöledningssystem, våra produktionsmetoder och vår utrustning.
  • Vi ska efterleva lagar och förordningar samt andra krav som företaget berörs av och som kan relateras till våra miljöaspekter.
  • Miljö/klimathänsyn ska vara vägledande och vägas in i alla strategiska beslut på olika nivåer i företaget.