Guldfågelns

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Affärsidé: Guldfågeln ska förse konsumenterna med välsmakande produkter och idéer baserade på svensk kyckling, som förenklar måltiderna.

Guldfågelns kvalitets och livsmedelssäkerhetspolicy

Kvalitets och livsmedelssäkerhetspolicyn skall klargöra hur företaget går tillväga för att uppfylla kravet på att producera säkra, äkta och lagliga produkter samt tillgodose ansvaret mot kunderna.

  • Guldfågelns kvalitets och livsmedelssäkerhetsledningssystem skall vara väl förankrat hos ledningen och skall omfatta samtliga processer i företaget.
  • Produkterna skall uppfylla ställda krav på kvalitet, säkerhet och äkthet genom lag, förordning och myndigheters föreskrifter samt kunder och konsumenters krav.
  • Företagets ledning skall visa sitt engagemang för kvalitets och livsmedelssäkerhetssystemet genom regelbundna granskningar och ständigt förbättringsarbete.
  • Samtliga tillverkningsprocesser skall bedömas i en riskanalys och hälsorisker som kan uppkomma skall identifieras. De identifierade hälsoriskerna skall värderas och de kritiska punkterna skall kontrolleras genom effektiv övervakning och styrning enligt principerna för HACCP.
  • Förbättringar och åtgärder rörande livsmedelssäkerhet och kvalitet skall mätas och följas upp.
  • Varje anställd ska vara medveten och inneha kompetens om den egna aktivitetens betydelse för livsmedelssäkerheten och produktens kvalitet och skall engageras i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
  • Gällande lagar och förordningar skall efterföljas i ett väl fungerande egenkontrollprogram.
  • Guldfågeln ska öppet kommunicera frågor som berör livsmedelssäkerheten gentemot externa och interna intressenter.
  • Företagsledningen är ytterst ansvarig för att kvalitets och livsmedelssäkerhetspolicyn är kommunicerad externt via hemsida och internt även via intranät och utbildning. Ledningen ansvarar också för att policyn är förstådd och efterlevs inom organisationen.
  • Livsmedelssäkerhet är inte enbart mätbart utan i lika hög grad en fråga om engagemang och skapande av livsmedelssäkerhetskultur inom Guldfågeln. För ständig förbättring av kulturen för livsmedelssäkerhet och kvalitet finns mål med handlingsplan upprättad.

Mörbylånga 2023-05-15