Guldfågelns

Kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

Guldfågeln ska förse konsumenterna med välsmakande produkter & idéer baserade på svensk kyckling, som förenklar måltiderna. Produkterna skall uppfylla hygien och kvalitetskrav ställda genom lag, förordning eller myndighetsföreskrift och uppfylla kundernas krav på kvalitet och säkerhet

För att uppnå kvalitets och livsmedelssäkerhetspolicyn gäller att:

  • Guldfågelns kvalitets och livsmedelssäkerhetsledningssystem skall vara väl förankrat hos ledningen och skall omfatta samtliga processer i företaget.
  • Företagets ledning skall visa sitt engagemang för kvalitets och livsmedelssäkerhetssystemet genom regelbundna granskningar och ständigt förbättringsarbete.
  • Samtliga tillverkningsprocesser skall bedömas i en riskanalys och hälsorisker som kan uppkomma skall identifieras. De identifierade hälsoriskerna skall värderas och de kritiska punkterna skall kontrolleras genom effektiv övervakning och styrning enligt principerna för HACCP.
  • Förbättringar och åtgärder rörande produktsäkerhet och kvalitet skall mätas och följas upp.
  • Varje anställd ska vara medveten och inneha kompetens om den egna aktivitetens betydelse för livsmedelssäkerheten och produktens kvalitet och skall engageras i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
  • Gällande lagar och förordningar skall efterföljas i ett väl fungerande egenkontrollprogram.
  • Guldfågeln ska öppet kommunicera frågor som berör livsmedelssäkerhet gentemot externa och interna intressenter.
  • Företagsledningen är ytterst ansvarig för att kvalitets och livsmedelssäkerhetspolicyn är kommunicerad externt via hemsida och internt även via intranät och utbildning. Ledningen ansvarar också för att policyn är förstådd och efterlevs inom organisationen.

Kvalitetspolicyn revideras årligen i samband med ledningens genomgång av kvalitetssystemet.